Portrait Thomas

Prof. Dr. Franziska Thomas

  • Heidelberg University

    Institute of Organic Chemistry (OCI)