Portrait Mastalerz

Prof. Dr. Michael Mastalerz

  • Heidelberg University

    Institute of Organic Chemistry (OCI)